МВР http://dkao.mvr.bg/sut/normativna_uredba/default.htm

Нормативна уредба

Нормативна уредба

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

 

Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Обновено 14:33 на 20 Март 2017 г.

© 2016 Министерство на вътрешните работи. Всички права запазени.